NIFF Nordingrå Intresse och Företagar Förening


Nordingrå Intresse- och Företagar Förening

Föreningens syfte är att skapa en samlad röst som kan föra hela bygdens talan i olika frågor. Med gemensam styrka ökar möjligheterna att påverka framtiden positivt. Föreningen verkar för att bli en plats för oss i bygden att samlas på för att skapa idéer och ta nya initiativ och få gemensam styrka att ta upp gamla tankar igen och föra dem in i framtiden med nya synsätt.

HUR ARBETAR FÖRENINGEN?

 • Föreningen arbetar ideellt och stort arbete bedrivs genom väl fungerande arbetsgrupper
 • Allmän information och marknadsföring av bygden
 • Företagarfrågor och -arrangemang
 • Samarbetsfrågor med andra föreningar
 • Nationaldagsaktiviteter – nyfödda och nyinflyttade uppmärksammas
 • Förvalta och utveckla Världsarvsleden genom Världsarvsledens Vänners arbete
 • Nordingråflaggan – försäljning av flaggor (för beställning kontakta styrelsen på [email protected])
 • Gustaf Wibergs Torg – Centrumförnyelseprojekt 2014-16
 • Julbelysning – Centrumförnyelseprojekt pågår för 2017
 • Utmärkelserna Årets Noling och Muntergöken (se nedan)
 • Samanhållande för sommartidningen Vi i Nordingrå
 • Informationstavlorna utanför ICA Vallen och rastplatsen i Järesta
 • Lokala samarbetsprojekt och sponsring
 • Förvalta och utveckla hemsidan www.nordingra.nu

Vid årsmötet 20230326 valdes en ny styrelse.
Till ordförande valdes
Örjan Löf, Gåsnäs, [email protected]

Övriga ordinarie ledamöter
Peter Edholm, Salberg
Madeleine Grip, Älgsjö
Patrick Melander, Valmen
Cindy Groenewegen Van Weijden, Mjällom
Michael Stenmark, Håll

Suppleanter
Erik Meijer, Vallen
Örjan Wallin, Fällsvikshamn
Mari Hällerstrand,


Kom med som medlem!

Varför är inte just DU med och stödjer Nordingråbygdens framtid? Kom med som medlem och hjälp oss att göra Nordingrå till en del av Världsarvet Högakustens självklara framtid!

Föreningen och styrelsen behöver dina idéer och synpunkter för att bedriva ett bra arbete och har du intresse att delta styrelsens arbete är du förstås särskilt välkommen! Kanske har du någon specialkompetens eller en vecka där du rullar tummarna varje år och undra hur du skulle kunna hjälpa bygden?

Tveka inte att höra av dig oss i styrelsen på [email protected] på direkten oavsett vilka tankar, funderingar, förslag eller hjälpinsatser du kan komma att tänka på!

Medlemsavgiften är
150 kr för privatperson och 300 kr för familj (två eller flera)
300 kr för företag/förening
Bankgiro 918-2544

Glöm inte att ange kontaktuppgifter så som namn, adress och mejladress!

Dessutom: Visste du att som företagsmedlem får ditt företag gratis annonsplats på den inglasade delen av anslagstavlan vid ICA-Nordingrå och Järesta? Kontakta NIFF för mer information på [email protected]


Nordingråflagga, två storlekar

Stor (2,4×1,5m) 700:-. 
Liten med stång och väggfäste (0,75×0,47m) 250:-.  (Fasadflagga)
Beställ den genom att mejla Nordingrå Intresse och Företagarförening på [email protected] eller besök Örjan Löf i Gåsnäs 109. Priser är exklusive frakt.

Tshirt och träkort Hjärtat av HögaKusten

Vi säljer även t-shits för 120 kr (vit och grå) samt träkort för 35 kr. Båda med texten Hjärtat av HögaKusten som säljs till förmån för våran verksamhet. Kontakt samma som ovan.


Årets Noling

Utmärkelsen Årets Noling instiftades 1993 av Nordingrå Intresseförening. Utmärkelsen ska årligen delas ut för att premiera de oegennyttiga arbetsinsatser som många gånger utförs i det tysta. Tyngdpunkten vid bedömningen läggs på osjälviskt arbete som främjat bygden.  
Genom åren har Årets Noling utsetts på olika sätt. Föreningens styrelse har vissa år valt att dela ut flera priser och ibland låtit Nordingråborna själva nominera/utse pristagare. 
Priset består av diplom och blommor. Utmärkelsen delas ut i samband med gudstjänsten första advent.

Utmärkelsen Årets Noling 2022 som under åren gjort något extra för Nordingråbygden tilldelas Mirja och Fredrik Lindström

”De visar upp möjligheterna i Nordingråbygden på ett glädjefullt och engagerat sätt. Som stimulerar andra att själva vilja prova dessa möjligheter.”

Mottagare av av utmärkelsen Årets Noling:
1993 – Hjalmar Wallin, Vallto
1994 – Lennart Omnell, Omne
1995 – Sigrid och Roger Edlund, Norrfällsviken 
1996 – Yngve Bergkvist
1997 – Bruno Sjölander
1998 – Signe Ullsten
2000 – Barbro och Anders Åberg, Häggvik
2002 – Bertil Westman
2003 – Bengt-Olof Olsson, Vallen 
2004 – Göte och Berith Nilsson, Själand 
2005 – Sture Norberg
2006 – Helge Nordin, Vallto 
2007 – Ulf Lindén, Örnsköldsvik 
2008 – Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2009 – Anna-Lise Sjölander, Nordingrå
2010 – Anna-Märta och Ingvar Nilsson, Nordingrå  
2010 – Annelie Melin och Jennie Sandin, Nordingrå
2011 – Leif Söderström och Owe Grandics, Nordingrå
2011 – Ingemar Edholm, Nordingrå
2012 – Torbjörn Sundell
2012 – Ingemar och Elna Öhlén
2013 – Malin Melin Hugee
2014 – Per Larsmark
2015 – Annika Nyberg
2016 – Lena Bagge Lindström
2017 – Marianne Nilsson
2018 – Sten Sundin 

2019 – Ingrid Viklands

2020 – Lennart Lundkvist

2021 – Görel och Ernst Thurdin

2022- Mirja och Fredrik Lindström


Muntergöken

Muntergöken är ett pris som NordingråFöretagarna instiftade 2008 med tanken att uppmuntra en person/företag som från idé till handling har en uthållighet och stor framtidstro i Nordingrå. 
Utmärkelsen är ett vandringspris designat Ove Grandics.


År 2023 gick priset till NAVAB har visat att man genom en genuin yrkesskicklighet inom allt från konstsmide till svetsning och svarvning kunnat utveckla företaget och öka antalet anställda.

Mottagare av av utmärkelsen Muntergöken
2008 – Tommy Nordin, Nordingrå trä 
2009 – Berith Nilsson, Gårdsbutiken 
2010 – Annelie Melin och Jennie Sandin, Blomsterhuset 
2011 – Birgit Dahlgren, Kiörningsgården
2012 – Roger och Sigrid Edlund, Fiskarfänget
2013 – Järnsta Kulturförening, Vännersta
2014 – Peter Edholm, Salberg
2015 – Yakup Hoplar, Vallens Pizzeria
2016 – Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2017 – Fru Melin
2018 – Mats Östman Hemsek

2019 – Tomas Byberg

2020- Rhode Häggblad

2021- Nära Dej. Butiken Mjällom

2022- Nordingrå Produktion CarlGustav Nordin

2023- Navab

VÅRA STADGAR

Stadgar för Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening
antagna vid årsmötet 18 mars 2012
§ 1 Firma
Föreningens namn är Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål

 • att ideellt och allmännyttigt arbeta för Nordingråbygden och dess utveckling
 • medverka till kompetensutveckling i bygden i form av utbildning och information
 • att fungera som resurs för idéer, planering och projektarbete genom att verka för samarbete mellan föreningar och byar.
 • vara samtalspartner gentemot myndigheter i frågor som gäller hela bygden eller delar av den.
 • Skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet och tillväxten i Nordingrå socken
  § 3 Styrelsens säte
  Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Nordingrå, Kramfors kommun, Västernorrland.
  § 4 Medlemskap och avgift
  Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.
  Till medlem antas var och en, som vill arbeta för eller stötta föreningens ändamål och som betalt årsavgift. Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.
  För företagsmedlemskap krävs att man är företagare eller företagsledare och bedriver sin verksamhet inom Nordingrå socken.
  § 5 Styrelse
  Föreningens förvaltning och övriga angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem och högst femton ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande väljs på ett år
  medan övriga ledamöter väljs på två år, varav hälften varje år. Företagarna ska vara representerade i styrelsen.
  Suppleant kallas till styrelsemöte och har rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt men får ej delta i beslut om inte suppleanten ersätter en ordinarie ledamot vid mötestillfället.
  § 6 Styrelsens arbete
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare.
  Styrelsen är beslutför om fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande.
  Styrelsen bör sammanträda minst en gång varje kvartal.
  Styrelsens arbete och användande av föreningens medel ska främja angivet ändamål.
  Styrelsen ska tillse att medlen förvaltas på ett tillfredsställande sätt och att bokföring sker enligt god redovisningssed. Verksamhetsberättelse ska upprättas liksom ekonomisk årsredovisning samt verksamhetsplan och budget, om så behövs, för kommande verksamhetsår.
  Styrelse har rätt att tillsätta arbetsgrupper och utse projektansvariga.
  Styrelsen skall föra medlemsförteckning och tillse att denna är aktuell.
  § 7 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var och en för sig, eller i annan ordning om styrelsen så beslutar.
  § 8 Räkenskapsår
  Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till revisorerna.
  § 9 Föreningen ska ha minst en revisor, vilken/vilka utses av årsmötet.
  § 10 Årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 april efter beslut av styrelsen. Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär detta – med motivering.
  Kallelse ska ske tidigast fyra veckor och senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Till extra årsmöte kallas tidigast fyra och senast två veckor före. Kallelse ska ske genom brev eller e-post samt anslås på anslagstavlor på Nordingråvallen och i Mjällom.
  Ärenden vid årsmötet är följande:
  1) Val av mötesordförande och sekreterare.
  2) Fastställande av röstlängd
  3) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll
  4) Årsmötets behöriga utlysande
  5) Styrelsens verksamhetsberättelse
  6) Årsredovisning
  7) Revisorernas berättelse
  8) Fastställelse av resultat- och balansräkningarna
  9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  10) Verksamhetsplan för kommande år och budget i förekommande fall
  11) Medlemsavgifter
  12) Antal ledamöter och suppleanter
  13) Arvoden till styrelse och revisorer
  14) Val av ordförande
  15) Val av övriga ledamöter samt suppleanter
  16) Val av revisorer
  17) Val av valberedning
  18) Förslag
  19) Övriga ärenden
  Varje medlem har en röst.
  § 11 Utträde eller uteslutning
  Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Bryter medlem mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen, kan en enhällig styrelse utesluta medlemmen.
  § 12 Stadgeändring
  För stadgeändring krävs beslut av årsstämma eller extrastämma med 2/3-dels majoritet.
  § 13 Upplösning
  Föreningen upplöses om medlemmarna är eniga eller om 2 på varandra följande årsmöten med 2/3-dels majoritet beslutar om detta.
  Vid upplösningen ska föreningens behållna tillgångar tillfalla föreningslivet i Nordingrå.