Själand

Hitta hit: Nordingråkartan (D4)

En skribent skrev 1947 att Själandsklinten låg i hjärtat av bygden. Detsamma kan man säga om byn nedanför klinten: Själand.

Själand har tidigare stavats Skäland och detta kan vara en hänsyftning på säl då säl tidigare stavades: skäl. För 3 500 år sedan när havet var 35 meter högre än idag var Själand en liten ö i en skyddad del av havet, med andra ord: en idealisk plats för säl att gå iland på. Om nu Själand betyder där säl går iland hör Själand till Nordingrås äldsta ortnamn och det är samtidigt märkligt att det havsanknutna ortnamnet lever kvar idag då havet för många sekler är långt ifrån byn.

År 1890 fanns det 62 åretruntboende i Själand och idag, 115 år senare, är det 10. En typisk utveckling för den här typen av by. Själand var 1890 en by där jordbruket var dominerande och det fanns 8-9 bönder med familj, två arbetare med familj och två inhysesänkor. 


Idag finns inget aktivt jordbruk i Själand. Populära Gårdsbutiken står i stället för ”draget” i byn. Varje sommar vallfärdar både ortsbor och turister till Nilssons trevliga ställe. Gå till företag.
En viktig samlingsplats för bygdens kristna verksamhet blev bönhuset i Själand när det uppfördes omkring 1912. Verksamheten bedrevs ända till slutet av 1980-talet då byggnaden upphörde att vara bönhus. Idag är ”bönhuset” en del av gårdsbutiken.

När folkskolan i Tollsätter blev för liten byggde Nordingrå församling en ny skola i Själand, på ”Hägna”. Skolan stod färdig 1929 och hade bland annat gymnastiksal, en ovanlighet på den tiden. Minskat elevunderlag gjorde att skolan lades ned 1961 och därefter har skolbyggnaden varit skofabrik, mekanisk verkstad, plastindustri, kontor och lager.

Det självklara utflyktsmålet i Själand är Själandsklinten. Detta blev ännu tydligare när klintstugan hade byggts 1946.


Själand i riktning mot Orsta

Själand i riktning mot Bäckland i vinterskrud