NaturreservatOvanligt många naturreservat i Nordingrå

I Nordingrå finns tio av Kramfors kommuns sjutton naturreservat. Totalt omfattar Gnäggen, Halsviksravinen, Villmyran, Rotsidan, Högbonden, Norrfällsviken, Omneberget, Högklinten, Rammberget och Storsand unika stycken natur med intressant geologi, flora, ett rikt växt- och djurliv samt kulturhistoriska minnesmärken och miljöer.


Gnäggen

Ute i Bottenhavet, ca 5 km sydost om Norrfällsviken, ligger Gnäggen. Ett ensamt, lågt skär som är ungefär 400 m långt och 100 m brett.

På de renspolade hällarna häckar sällsynta fåglar. Gnäggen är den enda lokalen med tordmule och sillgrissla i Västernorland. På skäret förekommer även småskrake, storskrake, svärta, drillsnäppa, strandpipare och roskarl.

Landstigningsförbud samt förbud att vistas närmare än 200 m från skäret råder under tiden 15 april – 1 september.


Halsviksravinen

Naturreservat med mångåriga anor

Halsviksravinen har uppmärksammats för sin intressanta flora och sitt rika fågelliv och blev naturreservat 1974. Det är cirka 54 hektar stort. Här finns växter som 
egentligen hör hemma längre söderut i Sverige, som tandrot, hässleklocka, myskmadra, try och lönn.


Hässleklocka i full blomning.

Här växer också tolv av Nordingrås fjorton orkidéarter. För våra trakter ovanliga fåglar som gärdsmyg, lundsångare, härmsångare och liten flugsnappare har observerats här.

Vill du besöka Halsviksravinen kör du från Nordingråvallen mot Rävsön. Vid foten av en brant backe ett par kilometer före byn visar en skylt på den skogsbilväg som går till reservatet.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrlands Län


Högbonden

Naturreservatet som lever upp till sitt rykte

Utanför Nordingrålandet, i Höga Kustens yttersta havsband, ligger som en valfisk en hög skogklädd ö med klippor som stupar brant ner i havet. År 1978 blev ön naturreservat.

Uppe på toppen på kanten av en lodrät bergvägg står Högbondens fyr. Genom sin höjd har Högbondens ljus alltsedan fyren stod klar 1909 väglett sjöfarare. Som mest bodde 21 personer här. Det var familjer till fyrbiträdet, fyrvaktaren och fyrmästaren. Här fanns också en skola. Sedan 1963 är fyren helt automatiserad, och ingen personal bor numera på ön.

I den gamla fyrvaktarbostaden finns i stället Sveriges mest annorlunda vandrarhem (www.hogbondenfyr.se).

Utmärkande för Högbonden är dess karga landskap som formats av landhöjningen. Berggrunden består av anortosit. Denna bergart är mycket sprickbenägen. I den flera hundra meter långa och mycket djupa Storskrevan som sträcker sig nästan tvärs över ön finns sällsynta växter. På ostsidan finns en grotta, Bondstugan, som är 25 m djup och 15 meter hög och bara kan nås från havet.

På Högbonden häckar bl a tobisgrisslor, roskarlar och snäppor. Vattendjupet är på sina ställen 85 meter. Ibland når vågornas saltstänk ända upp till fyren, 75 meter upp. Med turbåt från Barsta eller Bönhamn tar resan hit ut vid bra väder högst 10 minuter. Väl framme väntar en promenad på ca 700 meter. En trappa med 52 steg tar dig sista biten upp till toppen av ön och den gamla fyrvaktarbostaden.

Vandrarhemmet har 30 bäddar. Här finns både café och självhushåll. Bastu vid stranden.

Ett nät av stigar gör att du lätt kan utforska hela ön, njuta av den enastående utsikten eller leta spår efter de säljägare som redan på 600-talet använde Högbonden som bas för sina fångstfärder.


Högklinten

I juni 2008 blev Högklinten naturreservat – det nionde i Nordingrå. Från det 281 meter höga berget har man milsvid utsikt från Örnsköldsvik i norr ner mot Härnösand i 
söder.


På Högklinten dominerar fin hällmarksskog med gamla krumma ”bonsai-tallar”.

Här finns flera stora klapperfält som har bildats genom vågornas svallning mot vad som längre tillbaka i tiden varit havsstränder. Landhöjningen har sedan gjort att vi idag hittar dem högt ovan dagens havsnivå. Nära toppen finns ett klapperfält på 260 meter över havet. Anses ligga bland de högsta i världen.

Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor.

En utförlig beskrivning av Högklinten, med foton, finns på startsidan under rubriken Se/Utsiktsplatser.


Norrfällsviken

Mängder av spår efter istiden

Norrfällsvikens naturreservat är ca 225 ha stort och omfattar den yttersta spetsen av Mjällomshalvön.

Den särpräglade naturen här har under årtusenden formats av hav och is. De röda klipporna av rapakivigranit ger området en speciell färgprakt, som återfinns även i andra delar av Höga Kusten.

Inom reservatet finns några av Ångermanlands största klapperstensfält, som bildades av den morän som inlandsisen lämnade efter sig. Stenar och block har av havet rullats, slipats och ansamlats i vallar och terasser. Processen fortsätter än i dag. Genom landhöjningen stiger fälten ur havet, ungefär 1 meter på 100 år.

Inom reservatet ligger ett fornminnesområde som omfattar 14 rösen, som troligen kan dateras till bronsåldern.

För dig som vill vandra runt i reservatet finns stigar märkta med blå prickar. De leder bland annat ut till raststugan vid Skvalpudden, där du har en storslagen utsikt över havet och Nordingråkusten ner mot Höglosmen och Högbonden.

Inom reservatets gränser ligger Norrfällsvikens populära camping med stugby.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland


Omneberget

Sydliga växter trivs i sluttningen

Omneberget, som ligger vid Omnesjön, är ett av Norrlands mest intressanta sydväxtberg med en rik och sydligt präglad flora. Det imponerande bergets flora uppmärksammades redan år 1705.

En stor mängd sydliga värmekrävande växtarter, bland annat lönn och hassel, trivs under stupet. Ett besök här i mitten av maj erbjuder en praktfull blomning av vitsippa och blåsippa, som breder ut sig i stora mattor under knoppande buskar och träd. Inslaget av lövträd blir under hösten till en färgsprakande symfoni av nyanser från gult till flammande rött.

Vid Omnebadet börjar en stig, som delvis är svårvandrad med stora stenblock intill den lodräta bergväggen. Mycket sly och en svårgenomtränglig undervegetation gör det i dagsläget tidvis svårt att ta sig fram i området.

Från toppen av Omneberget har man en hänförande utsikt över Omnesjön som upplevs ligga lodrätt under bergskanten.
I öster har man utsikt över Omnefjärdens hela sträckning ut mot Bottenhavet med Ulvöarna i bakgrunden.

Bästa sättet att ta sig till bergets topp är att följa en stig från Omne by. Översiktskarta finns vid badet och i byn.


Rotsidan

Badparadis i särpräglad natur

Rotsidan är ett ca 4 km långt strandområde mellan Barsta och Fällsvikshamn. Speciella kännetecken är strändernas låga, slätslipade diabashällar – ”dansgolven”. I strandzonen ligger klapperstensfält insprängda. Ett stycke upp från havet växer gles hällmarksskog med vresiga, vindpinade tallar.

Vid sydlig storm demonstrerar havet sin enorma kraft och vågor och saltstänk vräker in över land. I vackert väder är Rotsidan ett givet utflyktsmål för sol och bad – med gott om plats!

Bland strandklipporna växer bland annat krypven, strandtrav, fackelblomster, fjällnejlika och strandärt. På myren vid Ögeltjärn blommar orkidén ängsnycklar i början av juli. I reservatet finns märkta stigar och speciellt iordninggjorda eldplatser, liksom toalett och vedbod.

Du kan köra bil nästan ända fram. Mellan Fällsvik och Barsta går en skogsbilväg ner till en stor parkering alldeles nära havet. Informationstavlor berättar i ord och bild om reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Västernorland


Rammberget

Kustnära tallskog, klapperstensfält och en tunnelgrotta/lökgrotta. Området är brant och det finns ingen stig dit.

Här kan du se brandspår i form av kolade stubbar och brandljud i döda och levade tallar. I norr finns en liten örtrik sumpskog med orkideer och ett mindre rikkärr med bla guldspärrmossa.

I den sydöstra delen ca 80 meter från stranden finns lökgrottan. Efter stranden finns de så kallade Dansarhällorna. Platta stenhällor som bearbetats av isen och vattnets vågor.

Källa: Länsstyrelsen i Västernorland

Storsand

Härligt havsbad mitt i naturreservatet

Storsand är ett av Ångermanlands finaste havsbad. En havsvik med långgrund sandstrand, mjuka sanddyner med hög tallskog runt omkring.

Storsands naturreservat bildades 1969 och är drygt 10 ha stort. Hit leder bilväg från Norrfällsviken, förbi golfbanan ner till bilparkeringen ända nere vid stranden.


Villmyran

Ett paradis för den floraintresserade

Ute på Mjällomshalvön, strax innan man når Norrfällsviken, går en skogsbilväg in till vänster fram till Villmyrans naturreservat, som är cirka 5,3 hektar stort. En skylt visar vägen. Här växer elva av de fjorton orkidéarter som hittats i Nordingrå.

Foto: Göran Westin

Källa: Länsstyrelsen i Västernorland