VISION 2025.

Vision 2025  (221120)

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Boende för de som vill flytta in.

Krambo har meddelat att det de senaste åren inte haft några vakanta lägenheter i Nordingrå. Och har beslutat att bygga om hela ”posthuset” till lägenheten.

De bostäder/fastigheter som kommer ut på marknaden hittar nya ägare ganska omgående. Det finns flertalet familjer som visar intresse för att flytta in till Nordingrå.

Det finna ett antal lediga tomter på inne på vallen samt även andra platser i Nordingrå Socken.

Befolkningen har förändrats under 2021 02 till 2022 02 med 1228 antal till 1241 st dvs + 13 personer.

Husinventerings projektet. Vi kontaktar de fastighetsägare som inte är skriven på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången och 410 i omgång två. Resultatet så här långt: 264 svar och 23 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång 3 med 300 adresser är utskickade varar 90 har svarat och 6 vill ha kontakt och har fått kontakt. 4 säljer /hyr ut själva.

Byggnadsvårds hantverkare finns i området som kan hjälpa till med renoveringar av befintliga byggnader.

Husinventering 2.0 i samarbete med Skidstahus och Nordingrå Bygg finns det möjligt att få priser för att bygga nya hus på lediga tomter.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. 30 tal fastigheter till försäljning har länkats in. +1000 följare idag. Vi använder även hemsidan nordingra.nu/bo för att lägga ut hyres objekt samt tomter tillsammans med övriga sommar och vinter boende.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett större objekt. pensionärslängorna.

Olivlunden är såld och en satsning påbörjas inom spelutveckling.

Seniorboendet vid Vågsfjärden

Projektet ”Seniorboende i Nordingrå” är avslutat sedan 3 år tillbaka. Under de åren har Skidstahus tagit fram ett eget förslag men hoppat av. Vi har i föreningen betalt för ett nytt förslag från vår första arkitekt Arne Wistedt som effektiviserat kostnaderna. Enklare markberedning och färre huskroppar med enklare uppvärmningslösning. Det finns förfrågningsunderlag till byggnadsfirmor klart, ritningar, krav på miljöeffektiv uppvärmning av husen, krav på tillgänglighet i husen. Kommunens LIS-projekt visade att vårt förslag till placering uppfyllde de flesta av kraven varvid vi var en av dem som fick de högsta poängen. Därmed behöver vi inte heller bekymra oss så mycket om strandsskyddsdispensen varvid detaljplanearbetet har fortsatt även med Malin Svanholm som kommunalråd.

Området är redan förberett för fiber. Det lär inte vara några problem för vatten och avlopp och det finns bra skisser kring dragning av vägar för att underlätta tillgängligheten.

Föreningen har med hjälp av kommunen fått bra kontakter med Riksbyggen, som har mycket bra lösningar för landsbygdskommuner när det gäller byggande, förvaltning och underhåll av fastigheter. Dock ville kommunen inte samarbeta med dem. Så den kontakten är avslutad.

Kommunen eller någon annan måste gå in med borgen. Den borgen har tidigare betraktats som riskfri från Kommuninvest. Här har kommunen tidigare tagit ett principbeslut att inte borga för privata investeringar och en kooperativ förening betraktas i detta sammanhang som en privat investerare. Nu har kommunen gett uttryck för att vilja undanröja detta beslut för att kunna hjälpa oss.

Vallen-projektet (220116) Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Tillgänglighets anpassning. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Allmänna arvsfonden har beviljat 416.000 kr. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet. Kontakt med kommunen fortsätter. Kompletterande finansieringar ses över från olika stiftelser.

Not : NSK har själva sök och fått medel från Allmänna arvsfond. Utegym, Skidstugan och området där planer finns för upprustning.

Initiativ Torget vid ICA (220116) Möte med Andeas G 2/2 med Eva-Karin F och Malin N.Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget för torgplatser. Förslag har presenterats kring utformningen. En inramning inkl. sittmöjligheter med lokal förankring så lekytan blir tydlig. Offerter har hämtats in.

Prel uppgifter. 70.000 kr för lekytan och 100.000 i inramning.

Torgplatser vis ICA: NIFF har erbjudit sig att ta hand om uthyrningen av torgplatserna vid ICA på motsvarande sätt som Kramforshandel håller i torgplatserna inne i Kramfors. Även föreslaget att skapa nya större platser mellan busshållplatsen vid skolan och vägen. Kommunens tjänstemän handlägger ärendet och det ska upp till kommunstyrelsen för beslut. Ärende har ännu inte beslutats.

Siktröjning (220508) Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är genomförts del 1, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras.

Vi ser nu över om det är möjligt att skapa grupper och hur en finansierings-modell som kan jobba med detta långsiktigt. Vi sätter upp bilder och swichnummer med QR kod. Pengarna (850 kr på Nordingrådagen) som kommer in särredovisas i NIFFS bokföring för framtida utbetalningar för siktröjningen. Nätraälven bidrar till arbetet.

Skyltning av vägarna Turistslingan (220116) Planera nytt möte. HK destination Mia Karlsson, Patrik B Länsstyrelsen, Kommunen Viktor och Susann K, NIFF och Vision 2025. Dialog om hur vi samlar oss och går vidare i dialogen med trafikverket. Ev banderoll efter vägen om plan B

(vit blomma på brun skylt) Ansökan är inskickad till Trafikverket. Samarbete mellan NIFF och Norabygden. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena är föreslagna. Första besked är Nej det går inte. Arbete fortgår för att se vad som är möjligt att få till.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle. Statistik och grundinformation samlas in för dialogen. Dialog pågår med kommunen (Samhällsbyggnad) kring våra tankar så det kommer med i kommunens plan. Då kommunen har löpande möten med Trafikverket.

Strategisk kommunikation (220116) En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet. Kommer att titta på vilka vägar och forum som det kan vara lämpligt att presentera alla delgruppers arbete. Inte nödvändigtvis samtidigt.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området. Politikerna bjuds även in till våra träffas för att upprätthålla kontakt och dela information.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.

Inflyttarstöd. (220116) Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internetuppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare. Medlen från Leader BoLevaVerka för en film. Samarbete med Patrik Rundkvist.

Ny lokal karta i Nordingrå (220508) Se över en ny karta för hela Nordingrå socken med toppar att besöka och andra besöksmålför att underlätta för turister att hitta aktiviteter i området. Viktigt att tänka på antal parkeringsplatser så att det finns plats för besökarna att lämna bilen. HK destination, Destination Nordingrå och NIFF tittar vidare på detta. För att skapa tid för utveckling så beslutar vi att för sommar säsong 2022 behålla vi befintliga kartor typ röda turistkartan och Kramfors kommunkarta. Och under tiden ser vi över befintliga kartor och ser hur de skulle kunna utvecklas för att se om det kan bli en väg fram.

Ide Kartor produktblad med karta på baksidan håller på att utvecklas av HK destination. Med är Maria Blomster, Anna Nilsson, Fredrik Lindström. Dialog om att använda QR korder för att länka till information.

Lysa upp Nordingrå Byarna går samman med att lysa upp sin by i höst och vintermörkret. Kan vara ett mjölkbord som i Gåsnäs (ljusslinga och vanlig elanslutning) eller en stjärna på Omneberget. (solceller och batterilösning) Teknikstöd finns för den byn som så önskar. Bilder önskas från eldveckan för att publicera via HK destination för att visa upp att det händer aktiviteter året runt.

Entre. (220508) Infart till Nordingrå bygden från E4 samt till samhällen (Vallen och Mjällom) som ger en inramning och en positiv upplevelse för de som kommer in via vägen. Planeringar, fasader mm Tankar på samarbete med trä akademin och järnakademin. Gruppen under uppstart och flera personer har visat intresse och fler är välkomna att delta. Mari Hällerstrand håller ihop uppstart. Tankar från oss är att även att lyfta in prästmyrvägen.

Knyter in projektet lekparken vid ICA.

En genomgång av Nordingråvallen kommer att genomföras av Kramfors kommun. Se över detaljplanen. Kontakt tas med kommunen för att delta i arbetet.

Tanka om ett ev servicehus med dusch, wc och möjlighet att ta vatten för turister.

Hembygdsgården. Röda huset på hembygdsgården vid Ica rustas upp av hembygdsföreningen. Arkiv uppe och kök nere med en uteplats för gäster.

Fråga som kommit är vad gäller för offentlig utsmyckning?

Världsarvet Informationsskyltar Världsarvet Högakusten och naturen. Hitta lämpliga platser. Tex på torget vid ICA och i Mjällom

Föreningssamverkan (221026)

Då är det viktigt med ett aktiv och attraktivt föreningsliv.

Nordingrå har många föreningar med olika inriktningar och med olika utmaningar.

Hur kan vi då hjälpas åt?

Vi delar tankar och erfarenheter. Skapar aktiviteter som aktiverar medlemmar. En utmaning är att nå ut till fler än medlemmarna. Vi diskuterade kring att kunna publicera aktiviteter som finns i alla föreningar så att alla kan se dessa.

 1. Att ha en egen Föreningsnytt ”rent från annat” där vi kan visa vad som är på gång denna vecka i föreningslivet.
 • Att denna vecka skulle kunna publiceras på tex Ica på Vallen och NäraDig Mjällom på en TV monitor.
 • Att föreningarna kan dela sina planer i förväg för att minska krockar av aktiviteter. Genom att skapa ett nätverk med utsedda personer i varje förening som kan hålla sig informerad och ändra planerade aktiviteter. För att skapa en situation där inte föreningarna konkurrerar utan samarbetar och kan skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter i Nordingrå.

Stefan berättar att de tänker starta upp en scoutförening i Nordingrå.

Förslag 221026:

 1. Det behövs en person/funktion som samlar in aktiviteterna och publicera dessa. En bra bas är om alla föreningar att ha ett års program/verksamhetsplan som grund att dela med sig av.
 • Utföra någon form av utbildning inom olika digitala plattformar. För att bygga över generationer. För att kunna sprida kunskap om olika föreningsaktiviteter.
 • Att i Vi i Nordingrå ha en ”analog föreningsdel” som beskriver föreningslivet och aktiviteter.

Nästa större visionsmöte kommer att bokas in våren 2023. Fram till dess jobbar respektive grupp vidare med sina projekt.

Tänk vad vi får saker att hända, när vi gör det tillsammans.

220228

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Boende för de som vill flytta in.

Krambo har meddelat att det de senaste åren inte haft några vakanta lägenheter i Nordingrå. Och har beslutat att bygga om hela ”posthuset” till lägenheten.

De bostäder/fastigheter som kommer ut på marknaden hittar nya ägare ganska omgående. Det finns flertalet familjer som visar intresse för att flytta in till Nordingrå.

Det finna ett antal lediga tomter på inne på vallen samt även andra platser i Nordingrå Socken.

Under 2021 har x antal fastigheter bytt ägare enligt mäklarstatistik.

Befolkningen har förändrats under 2021 med x antal till y st

Husinventerings projektet. Vi kontaktar de fastighetsägare som inte är skriven på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången och 410 i omgång två. Resultatet så här långt: 264 svar och 23 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång 3 med 300 adresser är utskickade varar 90 har svarat och 6 vill ha kontakt och har fått kontakt. 4 säljer /hyr ut själva.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. 30 tal fastigheter till försäljning har länkats in. 930 följare idag. Vi använder även hemsidan nordingra.nu/bo för att lägga ut hyres objekt samt tomter tillsammans med övriga sommar och vinter boende.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Gamla Järn och pensionärslängorna.

Olivlunden är såld och en satsning påbörjas inom spelutveckling.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det skulle kunna frigöra bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det skulle öka antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet (220116) Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Tillgänglighets anpassning. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Allmänna arvsfonden har beviljat 416.000 kr. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet. Kontakt med kommunen fortsätter. Kompletterande finansieringar ses över från olika stiftelser.

Not : NSK har själva sök och fått medel från Allmänna arvsfond. Utegym, Skidstugan och området där planer finns för upprustning.

Initiativ Torget vid ICA (220116) Möte med Andeas G 2/2 med Eva-Karin F och Malin N.Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget för torgplatser. Förslag har presenterats kring utformningen. En inramning inkl. sittmöjligheter med lokal förankring så lekytan blir tydlig. Offerter har hämtats in.

Prel uppgifter. 70.000 kr för lekytan och 100.000 i inramning.

Torgplatser vis ICA: NIFF har erbjudit sig att ta hand om uthyrningen av torgplatserna vid ICA på motsvarande sätt som Kramforshandel håller i torgplatserna inne i Kramfors. Även föreslaget att skapa nya större platser mellan busshållplatsen vid skolan och vägen. Kommunens tjänstemän handlägger ärendet och det ska upp till kommunstyrelsen för beslut. Ärende har ännu inte beslutats.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är genomförts del 1, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras.

Vi ser nu över om det är möjligt att skapa grupper och hur en finansieringsmodell som kan jobba med detta långsiktigt.

Skyltning av vägarna Turistslingan (220116) Planera nytt möte. HK destination Mia Karlsson, Patrik B Länsstyrelsen, Kommunen Viktor och Susann K, NIFF och Vision 2025. Dialog om hur vi samlar oss och går vidare i dialogen med trafikverket. Ev banderoll efter vägen om plan B

(vit blomma på brun skylt) Ansökan är inskickad till Trafikverket. Samarbete mellan NIFF, Norabygden och Länsstyrelsen. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena är föreslagna. Första besked är Nej det går inte. Arbete fortgår för att se vad som är möjligt att få till.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle. Statistik och grundinformation samlas in för dialogen. Dialog pågår med kommunen (Samhällsbyggnad) kring våra tankar så det kommer med i kommunens plan. Då kommunen har löpande möten med trafikverket.

Strategisk kommunikation (220116) En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet. Kommer att titta på vilka vägar och forum som det kan vara lämpligt att presentera alla delgruppers arbete. Inte nödvändigtvis samtidigt.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området. Politikerna bjuds även in till våra träffas för att upprätthålla kontakt och dela information.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.

Inflyttarstöd. (220116) Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internetuppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare. Medlen från Leader BoLevaVerka för en film. Samarbete med Patrik Rundkvist.

Ny lokal karta i Nordingrå (220116) Se över en ny karta för hela Nordingrå socken med toppar att besöka och andra besöksmålför att underlätta för turister att hitta aktiviteter i området. Viktigt att tänka på antal parkeringsplatser så att det finns plats för besökarna att lämna bilen. HK destination, Destination Nordingrå och NIFF tittar vidare på detta. För att skapa tid för utvecklning så beslutar vi att för sommar säsong 2022 behålla vi befintliga kartor typ röda turistkartan och Kramfors kommunkarta. Och under tiden ser vi över befintliga kartor och ser hur de skulle kunna utvecklas för att se om det kan bli en väg fram.

Lysa upp Nordingrå Byarna går samman med att lysa upp sin by i höst och vintermörkret. Kan vara ett mjölkbord som i Gåsnäs (ljusslinga och vanlig elanslutning) eller en stjärna på Omneberget. (solceller och batterilösning) Teknikstöd finns för den byn som så önskar. Bilder önskas från eldveckan för att publicera via HK destination för att visa upp att det händer aktiviteter året runt.

Entre. (220116) Infart till Nordingrå bygden från E4 samt till samhällen (Vallen och Mjällom) som ger en inramning och en positiv upplevelse för de som kommer in via vägen. Planeringar, fasader mm Tankar på samarbete med trä akademin och järnakademin. Gruppen under uppstart och flera personer har visat intresse och fler är välkomna att delta. Mari Hällerstrand håller ihop uppstart.

Nästa större visionsmöte kommer att bokas in maj 2022. Fram till dess jobbar respektive grupp vidare med sina projket.

211223

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare som inte är skriven på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången och 410 i omgång två. Resultatet så här långt: 264 svar och 23 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång 3 med 300 adresser är utskickade varar 85 har svarat och 4 vill ha kontakt.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. Flera fastigheter till försäljning har länkats in. 838 följare idag. Vi använder även hemsidan nordingra.nu/bo för att lägga ut hyres objekt samt tomter tillsammans med övriga sommar och vinter boende.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika (sålt), Olivlunden, Gamla Järn och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Tillgänglighets anpassning. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Hos allmänna arvsfonden kommer frågan upp på deras möte prel den 8/12. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet. Kontakt md kommunen fortsätter. Kompletterande finansieringar ses över från olika stiftelser.

Utegym NSK Allmänna arvsfonds ansökan. Skidstugan och området där rustas upp.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget för torgplatser. Förslag har presenterats kring utformningen. En inramning inkl. sittmöjligheter med lokal förankring så lekytan blir tydlig. Offerter har inhämtas.

Prel uppgifter. 70.000 kr för lekytan och 100.000 i inramning.

NIFF har erbjudit sig att ta hand om uthyrningen av torgplatser. Kommunen har ännu inte svarat.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet uppsamling kvar för hösten, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras.

Vi ser nu över om det är möjligt att skapa grupper och finansiering som kan jobba med detta långsiktigt.

Skyltning av vägarna Turistslingan (vit blomma på brun skylt) Ansökan är inskickad till Trafikverket. Samarbete mellan NIFF, Norabygden och Länsstyrelsen. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena är föreslagna. Första besked är Nej det går inte. Arbete fortgår för att se vad som är möjligt att få till.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle. Statistik och grundinformation samlas in för dialogen. Dialog pågår med kommunen (Samhällsbyggnad) kring våra tankar så det kommer med i kommunens plan. Då kommunen har löpande möten med trafikverket.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet. Kommer att titta på vilka vägar och forum som det kan vara lämpligt att presentera alla delgruppers arbete. Inte nödvändigtvis samtidigt.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området. Politikerna bjuds även in till våra träffas för att upprätthålla kontakt och dela information.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.

Inflyttarstöd. Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internetuppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare. Medlen för en film har erhållits via Leader.

Ny lokal karta i Nordingrå Se över en ny karta för hela Nordingrå socken med toppar att besöka och andra besöksmålför att underlätta för turister att hitta aktiviteter i området. Planerad uppstart hösten 2021. Viktigt att tänka på antal parkeringsplatser så att det finns plats för besökarna att lämna bilen. HK destination, Fredrik, Anna och Lotta tittar vidare på detta.

Lysa upp Nordingrå Byarna går samman med att lysa upp sin by i höst och vintermörkret. Kan vara ett mjölkbord som i Gåsnäs (ljusslinga och vanlig elanslutning) eller en stjärna på Omneberget. (solceller och batterilösning) Teknikstöd finns för den byn som så önskar. Bilder önskas från eldveckan för att publicera via HK destination för att visa upp att det händer aktiviteter året runt.

Entre. Infart till samhällen (Vallen och Mjällom) som ger en inramning och en positiv upplevelse för de som kommer in via vägen. Planeringar, fasader mm Tankar på samarbete med trä akademin och järn akademin. Gruppen under uppstart och flera personer har visat intresse och fler är välkomna att delta. Mari Hällerstrand håller ihop uppstart.

Nästa större visionsmöte kommer att bokas in januari 2022.

210418

Vision 2025

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare, som inte bor permanent på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången. Resultatet så här långt: 87 svar och 7 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång två är på gång och 410 adresser är klara. Utskicket  har sänts till husägarna i början av april. Detta sker i samarbete med Kramfors kommun. Resultatet så här långt: 88 svar och 4 söker kontakt.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler. Flera fastigheter till försäljning har länkats in. 318 följare idag.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika, Olivlunden och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Arbetet med finansiering av projektet pågår. Allmänna arvsfonden ansökan diskuteras. Samt att vi erhållit ett villkorat bidrag på 200.000 kr från Kramfors Kommun. Villkoret är att vi får annan finansiering till projektet.

Utegym NSK Allmänna arvsfonds ansökan. Skidstugan och området där rustas upp.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Ansökan om medel inlämnad till kommunen. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet påbörjat, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Ute mot Mjällom har det öppnats upp. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras. Genomgång på plats med Skogsstyrelsen är genomförd på ett antal sträckor. Dialog pågår nu om att söka medel för arbetet.

Skyltning av vägarna Turistslingan(vit blomma på brun skylt) Nu pågår en översyn tillsammans med Norabygden och ett samarbete med Länsstyrelsen om att lämna in ett förändringsförslag till Trafikverket, där bland annat avfarten i Gallsäter inkluderas. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena föreslås ses över.

Infragruppen. Pågår en dialog med Trafikverket om Väg i Nordingrå. Högst upp på agendan står avfarten i Gallsäter. Som vägsträckning lyfter vi Salberg till Böle.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

Politiker dialog. Vi har påbörjat och genomfört ett antal samtal med politiker inom kommunen och regionen för att skapa en gemensam förståelse och föra konstruktiva samtal kring utveckling i området.

Inflyttarstöd. Ett initiativ är taget för att skapa ett stöd för dem som visar intresse för bygden och önskar veta mer inför en inflyttning. Kommunen har info i form av en e-tjänst som visar lite praktiska saker som t ex avstånd till förskola. Detta kompletteras med ett grundnätverk för vad man behöver veta inför och efter en inflyttning i området. Ekonomisk dialog Prova Bo för att få se bygden under flera årstider. Distansarbete och dess möjligheter då Nordingrå har bra internet- uppkoppling.  Uppföljning när de flyttat in för att se vad som kan hjälpas till med. Koppling till företag som vill rekrytera och kunna erbjuda stöd vid inflyttning för sina nya medarbetare.

Co-working space Ett initiativ att skapa platser att boka och jobba ifrån. Som ett mindre företagshotell med några få platser. Detta för att möta behov av besökare men även för inflyttning. Det finns just nu planer på två olika platser i vårt område. Det är i Järnsta och Mjällom.

210307

Vision 2025

Vårt övergripande mål är att öka inflyttningen till Nordingråbygden. Detta genom att skapa möjligheter att bo, verka och trivas i vårt område.

För detta finns det ett antal grupper/verksamheter, som jobbar mot samma övergripande mål.

Det finns en övergripande, samlande grupp, som är mottagare av information från de övriga grupperna och initiativen.

Husinventering Vi kontaktar de fastighetsägare, som inte bor permanent på orten för att få ett underlag, som gör det möjligt för oss att utveckla detta projekt. Vilka framtida planer har de för sina fastigheter och hus?

Kan de tänka sig att hyra ut, sälja eller är de nöjda med situationen?

250 brev skickades ut i första omgången. Resultatet så här långt: 87 svar och 7 fastighetsägare ville ha kontakt. Några hus till salu och några, som ville hyra ut under sommaren.

Omgång två är på gång och 410 adresser är klara. Utskicket är under bearbetning och kommer att sändas under mars månad.

Detta sker i samarbete med Kramfors kommun.

Vi har även öppnat en Facebook-grupp, som heter Till salu i Nordingråbygden Gårdar/Hus/Lokaler.

Inne på Vallen finns nu även möjligheter att köpa ett antal större objekt: Huset med Café Nyfika, Olivlunden och pensionärslängor.

Seniorboendet vid Vågsfjärden är en aktiv förening som syftar till 30-talet lägenheter. Boendet är tänkt att ge äldre möjlighet att bo kvar i Nordingrå i bekväma lägenheter med social kontakt. Det frigör bostäder för barnfamiljer att hyra eller köpa. Det ökar antalet skattebetalare då många vill flytta till boendet. Det ökar kommunens attraktionskraft och bidrar dessutom till minskade vårdkostnader då ökad livskvalitet minskar vårdbehovet på sikt.

Vallen-projektet  Skapa en slinga för att öka möjligheten att komma ut för vissa målgrupper i området. Arbetet med finansiering av projektet pågår.

Initiativ Torget vid ICA Ser över möjligheten att bygga en större lekyta för barn. Ansökan om medel inlämnad till kommunen. Dialog pågår även med kommunen om användandet av torget.

Siktröjning Vi arbetar med ett antal sträckor där vi röjer upp mellan vägen och vattnet så att man kan se de fina vattenspeglar, som finns i vårt område. Visionen är att vägar, som ligger upp till 30 meter från vägen och vissa utvalda punkter, ska erbjuda fina vyer. Längs vattnet från Nordingrå El mot Gåsnässtrand är arbetet påbörjat, längs Omnesjön kan man se att det hänt en hel del. Arbete pågår på flera håll med dialog med markägare och projektgruppen om hur och vad som kan göras.

Skyltning av vägarna Turistslingan(vit blomma på brun skylt) Nu pågår en översyn tillsammans med Norabygden och ett samarbete med Länsstyrelsen om att lämna in ett förändringsförslag till Trafikverket, där bland annat avfarten i Gallsäter inkluderas. Sevärda punkter som information kring och om naturskyddsområdena föreslås ses över.

Strategisk kommunikation En nybildad grupp jobbar med övergripande kommunikationsfrågor för hela visionsarbetet.

En grupp med fokus på turistfrågorna är föreningen Destination Nordingrå, som består av ett antal turistföretag i området. De samverkar med varandra och andra i området för att skapa bra logi och upplevelser för gästande turister.

210211

Hus inventering är att kontakta fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet fortsätter.

250brev som gick iväg slutet oktober och vi har fått ta emot 87 svar hittills. Varav 8st har önskat kontakt för exv. Hjälp uthyrning.

Vi planerar med Kommunen att ta nästa steg. Insamling av adresser pågår för fullt och utskick nr 2 närmar sig. Vi har brytdatum den 24/2. I skivande stund har vi 286 st fastigheter klara.

201108

Målet är att skapa en ökad inflyttning till Noringråbyggden.

Visionsarbetet har en huvudgrupp som hålls samman av NIFF och Mari Hällstand. Gruppen har haft ett antal möten och håller ihop alla deluppdrag. Har du en ide om ett projekt som sammanfaller med detta är du välkommen att kontakta Mari Hällstrand eller Örjan Löf ordf NIFF.

Vision 2025 är uppdelade i flera projekt. Som stödjer samma mål.

Ett spår om jobbar med att skapa möjligheter för personer till aktiviteter inne på Nordingrå Vallen. Här tittar en grupp på en promenadslinga vid Bäverstigen och längs med Vågsfjärden. Sittplatser och grillplatser på ett antal platser för allmänheten. Finansieringen söks just nu för att möjliggöra detta projekt.

Infragruppen är ett delprojekt som verkar för bättre infrastruktur i Nordingrå. Här är en fråga skyltning efter vägar i och i kring Nordingå. Här finns ett grupp bestående av NIFF, Nora och länsstyrelsen som samverkar för att kunna lämna in en ansökan till Trafikverket om skyltning.

En annan fråga för infragruppen är siktröjning för att försöka röja fram våra fina vatten och möjlighet att se dessa från vägarna i området. Denna grupp har en vision att där avståndet är 30 m eller mindre mot vattnet samt vissa utvalda punkter öppna upp mot vattnet. Markägare kontaktas och dialog pågå på många sträckor. Vissa projekt är påbörjade Omnesjön och Ulanne efter vågsfjärden.

Ett ytterligare uppdrag är dialog med Trafikverket om underhåll och satsningar i området och anslutningar från E4:ran.

Hus inventering är att kontakta fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet. De första utskicket på 250 personer är utskickat och 70 st svar har inkommit till NIFF. Där ett antal visar intresse för fortsatt dialog. När fler listor är klara kommer fler brev skickas ut. Har du själv en fastighet och vill söka kontakt är du även välkommen att kontakta NIFF och Örjan Löf.

Ett annat arbete som stöder detta mål är turistföretagarnas arbete som driver Destinations Nordingrå. Här samarbetar företagarna lokalt för att skapa nya möjligheter tillsammans. Detta för att utveckla Nordingrå till en fantastisk destination dit man gärna vill stanna några dagar extra och gärna återkomma igen.

Avstämning 200315

Röjning efter vägar

Dialog med kommunen angående siktröjning genomförd. Det finns möjlighet att få hjälp med siktröjningen via AME mot en mindre kostnad. Vi behöver titta vidare på finansieringen av den kostnaden.

Samarbete

Samarbete mellan föreningar och hur det kan bidra till att stärka Visionen.

Kontakt tas inledningsvis med några föreningar av Marie.

Kommunikation

Vi tittar vidare på hur vi kan fortsätta arbetet. Visionen 2025 sätts upp som en egen länk på och uppdateras på hemsidan nordingrå.nu som komplement till facebook och andra sociala medier. Örjan lägger upp det på hemsidan.

Destination Nordingrå har den 17/3 kl 14:00 Pressrelis på Mannaminne.

Instagramkontot norgingrå.nu kommer att även i år att lånas ut för att sprida information om verksamheter i Nordingrå i hjärtat av Höga Kusten. Preliminärt från Påsk till augusti. Mer information kommer kring tankarna kommer inom kort. Kontaktperson Marie

UPPSTART 190929

Uppstart Ett 20 tal personer närvarade vid första mötet den 29 september i Sockenstugan. I dialogen framkommer olika tankar och hur vi kan jobba för en framtid för Nordingråbygden.

Vi enades om en Vision 2025. Vända befolkningsutvecklingen till 2025 i Nordingråbygden.

Vi sätter NIFF som sammanhållande och tillsätter ett antal grupper för att jobba vidare att utveckla olika områden.

Under en brainstorming så framkom ett antal intressanta områden att börja bilda grupper kring.

Generellt att marknadsföra området:  

 • Nordingrå, 52 sjöar, 52 berg och 52 byar.
 • Nordingrå i Hjärtat av Högakusten.
 • #hjärtat av högakusten. (kan läggas till under namnet när vi sänder mail till vänner och bekanta)
 • Ökad information kring kommunikation till och i området. Din Tur, Sommar buss, Jobb bussen. Tydliggöra dessa listor.
 • Utveckla nordingra.nu evenemangskalender. Öppna för fler att skriva i kalendern. (Örjan) För de som är intresserad att skriva i kalendern sänds ett mail till [email protected]. Att även använda kommunens hemsida. Sända evenemang via e-tjänst. På så sätt få in fler aktiviteter så att alla kan se att det händer saker även på andra tider än högsommaren. Och då får alla som har en aktivitet en möjlighet att få ut budskapet när den läggs upp på kalendern.

Arbetsgrupper:

 1. Utemiljö som tex Utegym, utkikspunkter, hälsans stig, skoterled, äventyrsbana för barn, kol ung för grillning osv (Veronica N, Malin N mfl)
 2. Väga och skyltning. Tex en sevärdehetsskylt vid E4 med texten Nordingrå. (Peter E, Peter G, Örjan L)
 3. Aktiviteter typ eldvecka V 44, (Pelleåbergsgården o Mannaminne)
 4. Samla in information om lediga bostäder, lokaler samlas på en sida under Noringra.nu. Information sänds till ([email protected]) Så uppdateras listan.
 5. Seniorboende för att skapa en flytt rotation som frigör lägenheter och hus för folk som vill flytta in i bygden (Görel)

Detta var en bra början och ett första steg att bygga vidare på vår Vision 2025.

För att dela med oss om vad som hänt och hur nästa steg ser ut för de olika grupperna. Alla som vill delta är välkomna. Vill du medverka kontakta Mari så kan du få kontaktuppgifter till de olika grupperna.