Hamnslåtten

Man kan med fog anta att en ny epok inleddes när borgarskapet i Gävle – Fiskarsocieteten – under Gustaf Vasas regeringstid 1557 beviljades skattefiske på hela norrlandskusten.
För efterföljande seklers innevånare innebar det ett utökat utbyte och kontakter mellan människor genom nya handelsförbindelser, transporter och utkomstmöjligheter.

I takt med befolkningsökningen kom Hamnslåtten att utvecklas från nyodling till torpställen med stark anknytning till ett stundom mycket givande fiske. Kopplingen Hamnslåtten-Norrfällsviken är naturlig eftersom Norrfällsviken alltid varit ett säsongsfiskeläge. Fiskeläget utvecklades i takt med fiskets attraktionskraft och bönderna erhöll arrenden från gävleborna för att kunna bedriva sin verksamhet. Den första dokumenterade fiskaren som var gävlebo kom till Norrfällsviken 1604.

Av husförhörsboken för Hamnslåtten 1837-1846 framgår följande:
Byn beboddes av tre torpare födda 1769-1800 och två strandfiskare födda 1799-1810 med respektive familjer, totalt 19 personer.
Förste bosättare i Hamnslåtten var Per Janes´n som var far till ”Gamm-Melander”. Gävlefiskare blev bofasta i Hamnslåtten och nämnde Melander var av gävlesläkt.
Åren 1765-1766 ägde åtta bönder marken i Hamnslåtten och Norrfällsviken där de upplät arrenden till tio fiskare från Gävle. Gävlebornas fiskefärder till ”Nörlanden” upphörde 1899.

Efter storstrejken 1909 skedde nyinflyttning till Hamnslåtten. Ytterligare en epok inleddes. Fisket erbjöd en god inkomstkälla och kombinationen fiskare-torpare säkrade befolkningens matförsörjning.
Byn hade även en ambulerande skola.
På 1930-talet fanns 14 registrerade torpställen i Hamnslåtten. Alla familjer bedrev fiske i Norrfällsviken. Fiskesäsongen sammanföll med tiden för öppet vatten. Man flyttade då med bohag och kreatur till fiskeläget, där man arrenderade kokhus och sjöbodar av mjällomsbönderna. Sommarlagårdarna i fiskeläget utgör fortfarande bevis för säsongsboendet och uppgick som mest till tolv i antal. Boskapsskötseln kom att avvecklas under 1960-1970-talet p g a politiska beslut.

Den bofasta befolkningen har minskat på senare år. Fisket har genomgått en dramatisk förvandling som näringsgren till följd av kraftigt minskad tillgång på strömming, lax, torsk och sik.

I byarna Hamnslåtten och Norrfällsviken har skett en enorm förvandling med stort tillskott av fastigheter för både bofasta och fritidsboende. Området är i ständig utveckling p g a sitt prioriterade läge som turist- och rekreationsort.

Hitta till Hamnslåtten
På Nordingråkartan – koordinat F1/F2 – klicka här!

Läs mera om Gävlefiskarna under Historia